"Postcard To: A Friend" 2001, 20" x 24" Polaroid Transfer
Similar unique polaroid entitled "Postcard To: My Friend C___" 2001, 20" x 24" Polaroid Transfer
"Potscards To:" Series 2001