"Postcard To: Pop Beeler" 2001, 20" x 24" Polaroid Transfer
Similar unique polaroid entitled "Postcard To: Pop B" 2001, 20" x 24" Polaroid Transfer Collection of Ms. Noel Beeler

"Potscards To:" Series 2001