"Postcard To: My Sister" 2001, 20" x 24" Polaroid Transfer
Similar unique polaroid entitled "Postcard To: My Older Sister" 2001, 20" x 24" Polaroid Transfer

"Potscards To:" Series 2001